สำหรับอาจารย์

ประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่อง หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว

 

ประกาศ/ข้อบังคับงานด้านวิชาการ

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง การออกหลักฐานการศึกษา

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง เกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะด้านทักษะภาษาไทย CRRU – THAI LANGUAGE PROFICIENCY TEST (CRRU-THAI TEST) สำหรับชาวต่างประเทศ

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2563

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2563

♦ สรุปนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

♦ Template มคอ 2 ปริญญาตรีและอนุปริญญา

 

แบบฟอร์ม/เอกสารเบิกจ่าย

♦ แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

♦แบบฟอร์มขออนุญาตสอนชดเชย

♦ แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ – พัสดุ

♦ตัวอย่างกำหนดการ – ใบลงทะเบียน – ภาพประกอบกิจกรรม

♦ ระเบียบว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ.2548

♦ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน

♦ ขั้นตอนการเบิกจ่ายการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมปฏิบัติการ

♦ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนอบรมกรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

♦ อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร

♦ แบบฟอร์มประวัติวิทยากร

♦ แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

♦ การเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง

♦ ปรับอัตราค่าอาหารและอาหารว่างในการประชุม (ปรับปรุง)

♦ การเบิกจ่ายค่าที่พัก

♦ การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง

♦ การเช่าเหมารถและการเบิกจ่ายกรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

♦ แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน

 

แบบฟอร์ม/เอกสารเบิกจ่าย

♦ แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร

♦ แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

♦ แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ สำหรับอาจารย์

 

ตารางไปราชการ

♦ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยว

♦ อาจารย์ประจำหลักสูตรการโรงแรม