ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก

มาตรฐานการอุดมศึกษา

Read More

ประกาศผลการสอบ

การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ

ด้านการท่องเที่ยว ก่อนจบการศึกษา ภาคเรียน 1/2564 (ครั้งที่ 2)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ

ด้านการท่องเที่ยว ก่อนจบการศึกษา ภาคเรียน 1/2564 (ครั้งที่2)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ

ด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา ภาคเรียน 1/2564

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ

ด้านการท่องเที่ยว ก่อนจบการศึกษา ภาคเรียน 1/2564

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ

ด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา ภาคเรียน 1/2564

Read More

Gallery of activities

อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อบรมการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน (รุ่นที่ 2)

นศ.โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวได้รับมอบหมายเป็นผู้นำชมฯ หอปรัชญา ร.9

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

MOU กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม-สนับสนุน-ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดี

กิจกรรมอบรมการทำตุงกำปุ้ง (แมงมุม)

กิจกรรมอบรมการทำขนมพื้นบ้านไทยวนเชียงแสน

กิจกรรมอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากแผ่นทองเหลือง

กิจกรรมอบรมเครื่องสักการะล้านนา

กิจกรรมคืนความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนบ้านหนองอ้อ

23 กรกฎาคม 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคืนความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนบ้านหนองอ้อภายใต้งานวิจัย

Read More

สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564

22 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

Read More

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

20 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More

วันตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

18 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร่วมพิธี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง” ประจำปี 2564

Read More

ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564

15 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญในพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564

Read More

ประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย SOT-CWIE

25-27 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และ SOT-CWIE

Read More

กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ONLINE)

23 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ONLINE)

Read More

กิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2564

21 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย”

Read More

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

19-20 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษาใหม่

Read More

กิจกรรมส่งเสริมการทำการตลาดด้านธุรกิจบริการยุคใหม่ รุ่นที่ 1-3

18-20 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำการตลาดด้านธุรกิจบริการยุคใหม่ รุ่นที่ 1-3

Read More

กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองดี(จิตอาสา)

18 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองดี(จิตอาสา

Read More

สนว.การท่องเที่ยวประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และบันทึกความร่วมมือ

15 มีนาคม 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยวประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และบันทึกความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน

Read More

SCHOOL OF TOURISM - HOME OF PROFESSIONAL

OUR TEAM - SOT

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อว่า “โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิชาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปีการศึกษาล่าสุดกว่า 1,000 คน มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจำนวน 19 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 580 คน

S= Smart & Service Mind

เฉลี่ยว ฉลาด รู้ลึก รู้จริง กระตือรือล้นให้บริการด้วยใจ ใส่ใจ เสียสละ ทุ่มเท เคารพและให้เกียรติผู้อื่น

O= Outstanding

การปฏิบัติงานโดดเด่นอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สู้ไม่ถอย ไม่ลดละความพยายามและทำงานเป็นทีม

T= Trustworthy

เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ซื้อสัตย์ จริงใจ รักษาคำพูด ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม

“GALA DINNER MA MAISON A L Hotel” 2020

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

The Best Practice CRRU WIL 2019

Freshers’ Welcome 2018 -ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

Miss Samsinar (SEA TVET) Student Exchange

เพลงประจำสำนักวิชาฯ – บ้านสีฟ้าคราม

รายการสายตรวจภาษา- ตอน มัคคุเทศก์