ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2561

Read More

อบรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการกับแนวคิด WIL ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดอบรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการกับแนวคิด WIL แก่คณาจารย์สำนักวิชาการท่องเที่ยว | วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561

Read More

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2561

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญ และ กำลังในแก่นักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเรียนในสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อมีขวัญที่มั่นคง พลังใจที่เข้มแข็ง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหา และ อุปสรรค์ต่างๆ ระหว่างช่วงเวลาการเข้ามาศึกษาจนจบการศึกษา

Read More

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล (วันแม่แห่งชาติ)

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา – ขอแสดงความยินดีกับนางมาลัย ประทุมมา มาราดาของนางสาวจตุพร ประทุมมา (สโมสนนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว) ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

Read More

“หนึ่งใจติวให้น้อง lCHlTAN ROAD TO UNIVERSITY “

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ภายในงาน “หนึ่งใจติวให้น้อง lCHlTAN ROAD TO UNIVERSITY “ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More

SCHOOL OF TOURISM - HOME OF PROFESSIONAL

OUR TEAM - SOT

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อว่า “โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิชาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปีการศึกษาล่าสุดกว่า 1,000 คน มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจำนวน 19 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 580 คน

S= Smart & Service Mind

เฉลี่ยว ฉลาด รู้ลึก รู้จริง กระตือรือล้นให้บริการด้วยใจ ใส่ใจ เสียสละ ทุ่มเท เคารพและให้เกียรติผู้อื่น

O= Outstanding

การปฏิบัติงานโดดเด่นอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สู้ไม่ถอย ไม่ลดละความพยายามและทำงานเป็นทีม

T= Trustworthy

เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ซื้อสัตย์ จริงใจ รักษาคำพูด ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร สำนักวิชาการท่องเที่ยว

เพลงประจำสำนักวิชาฯ – บ้านสีฟ้าคราม

รายการสายตรวจภาษา- ตอน มัคคุเทศก์