ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 30-10-61

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) มีความประทับใจ และขอบใจ ทีมงานดูแลและบริการอาหารเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561 21-10-61

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี

Read More

GOODBYE SENIOR 2018

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณาจารย์ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมจัดกิจกรรม GOODBYE SENIOR 2018 เพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ในการศึกษา ณ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ 12-10-61

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณบดี อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการท่องเที่ยว ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ปฐมนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (สาขาวิชาการบริหารโรงแรม) 12-10-61

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (สาขาวิชาการบริหารโรงแรม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read More

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2561

Read More

SCHOOL OF TOURISM - HOME OF PROFESSIONAL

OUR TEAM - SOT

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อว่า “โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิชาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปีการศึกษาล่าสุดกว่า 1,000 คน มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจำนวน 19 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 580 คน

S= Smart & Service Mind

เฉลี่ยว ฉลาด รู้ลึก รู้จริง กระตือรือล้นให้บริการด้วยใจ ใส่ใจ เสียสละ ทุ่มเท เคารพและให้เกียรติผู้อื่น

O= Outstanding

การปฏิบัติงานโดดเด่นอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สู้ไม่ถอย ไม่ลดละความพยายามและทำงานเป็นทีม

T= Trustworthy

เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ซื้อสัตย์ จริงใจ รักษาคำพูด ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Freshers’ Welcome 2018 -ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

Miss Samsinar (SEA TVET) Student Exchange

เพลงประจำสำนักวิชาฯ – บ้านสีฟ้าคราม

รายการสายตรวจภาษา- ตอน มัคคุเทศก์