ข่าวประชาสัมพันธ์ – ข่าวสาร

แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาสังกัดโปรแกรมวิชาการโรงแรม

ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read More

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ 2564 ที่สมัครเรียนไม่ทันตามกำหนด

สามารถสมัครเข้าเรียนชำระเงินพร้อมรายงานตัวผ่าานระบบออนไลน์

ได้ในวันที่ 22 พ.ค.2564

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ

ด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา ครั้งที่ 2

ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

Read More

ประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564

Read More

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและชำระธรรมเนียม การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม

ด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา ครั้งที่ 2

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชากาบริหารโรงแรม

Read More

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาการท่องเที่ยว

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทยชั้นต่ำกว่าชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

Read More

Gallery of activities

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

5 เมษายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยได้ฝึกทักษะการทำขนม จ๊อก และ การตัดตุง

Read More

(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

23 มีนาคม 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Read More

กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 ด้านการโรงแรม

16 และ 19 มีนาคม 2564 : โปรแกรมวิชาการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21

Read More

กิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการท่องเที่ยว

16-17 มีนาคม 2564 : โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการท่องเที่ยว

Read More

เส้นทางมืออาชีพสำหรับผู้ให้บริการไวน์ในศตวรรษที่ 21

16-17 มีนาคม 2564 : โปรแกรมวิชาการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมเส้นทางมืออาชีพสำหรับผู้ให้บริการไวน์ในศตวรรษที่ 21

Read More

สนว.การท่องเที่ยวประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และบันทึกความร่วมมือ

15 มีนาคม 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยวประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และบันทึกความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน

Read More

SCHOOL OF TOURISM - HOME OF PROFESSIONAL

OUR TEAM - SOT

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อว่า “โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิชาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปีการศึกษาล่าสุดกว่า 1,000 คน มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจำนวน 19 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 580 คน

S= Smart & Service Mind

เฉลี่ยว ฉลาด รู้ลึก รู้จริง กระตือรือล้นให้บริการด้วยใจ ใส่ใจ เสียสละ ทุ่มเท เคารพและให้เกียรติผู้อื่น

O= Outstanding

การปฏิบัติงานโดดเด่นอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สู้ไม่ถอย ไม่ลดละความพยายามและทำงานเป็นทีม

T= Trustworthy

เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ซื้อสัตย์ จริงใจ รักษาคำพูด ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม

“GALA DINNER MA MAISON A L Hotel” 2020

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

The Best Practice CRRU WIL 2019

Freshers’ Welcome 2018 -ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

Miss Samsinar (SEA TVET) Student Exchange

เพลงประจำสำนักวิชาฯ – บ้านสีฟ้าคราม

รายการสายตรวจภาษา- ตอน มัคคุเทศก์