ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกณฑ์และเอกสารในการทำเรื่องขอจบ

และช่องทางในการทำเรื่องขอจบ

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรมก่อนจบการศึกษา

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ก่อนจบการศึกษา

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

Read More

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและชำระธรรมเนียมการสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชากาบริหารโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read More

ประกาศผลการสอบ

การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ

ด้านการท่องเที่ยว ก่อนจบการศึกษา ภาคเรียน 1/2564 (ครั้งที่ 2)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ

ด้านการท่องเที่ยว ก่อนจบการศึกษา ภาคเรียน 1/2564 (ครั้งที่2)

Read More

Gallery of activities

การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการท่องเที่ยว ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย ชร.

สนว.การท่องเที่ยว จัดอบรมเข้ม “เกณฑ์ AUN-QA”

MOU ร่วมกับ เครือโรงแรมลักษวรรณ

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

MOU ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค ASEAN&GMS

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

MOU ร่วมกับ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี

MOU ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

ส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (วิศวกรสังคม)

กิจกรรม CRRU-CWIE DAY 2022

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย

อบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (FOOD AND CATERING)

กิจกรรม ผู้บริการต้นห้องแบบมืออาชีพ (Professional Butler Service)

กิจกรรมทักษะการให้บริการแบบผสมผสานไวน์ และอาหาร (Creative Skills)

กิจกรรมคืนความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนบ้านหนองอ้อ

23 กรกฎาคม 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคืนความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนบ้านหนองอ้อภายใต้งานวิจัย

Read More

สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564

22 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

Read More

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

20 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More

วันตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

18 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร่วมพิธี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง” ประจำปี 2564

Read More

ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564

15 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญในพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564

Read More

ประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย SOT-CWIE

25-27 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และ SOT-CWIE

Read More

กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ONLINE)

23 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ONLINE)

Read More

กิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2564

21 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย”

Read More

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

19-20 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษาใหม่

Read More

SCHOOL OF TOURISM - HOME OF PROFESSIONAL

OUR TEAM - SOT

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อว่า “โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิชาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปีการศึกษาล่าสุดกว่า 1,000 คน มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจำนวน 19 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 580 คน

S= Smart & Service Mind

เฉลี่ยว ฉลาด รู้ลึก รู้จริง กระตือรือล้นให้บริการด้วยใจ ใส่ใจ เสียสละ ทุ่มเท เคารพและให้เกียรติผู้อื่น

O= Outstanding

การปฏิบัติงานโดดเด่นอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สู้ไม่ถอย ไม่ลดละความพยายามและทำงานเป็นทีม

T= Trustworthy

เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ซื้อสัตย์ จริงใจ รักษาคำพูด ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม

“GALA DINNER MA MAISON A L Hotel” 2020

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

The Best Practice CRRU WIL 2019

Freshers’ Welcome 2018 -ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

Miss Samsinar (SEA TVET) Student Exchange

เพลงประจำสำนักวิชาฯ – บ้านสีฟ้าคราม

รายการสายตรวจภาษา- ตอน มัคคุเทศก์