ข่าวสาร – ประชาสัมพันธ์

วันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2561

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม วันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2561 โดยในวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ‘พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย’

Read More

ส่งมอบบรรจุภัณฑ์สินค้ายาหม่องไพล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มศูนย์สมุนไพรบำบัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ อาจารย์มนสิชา ซาวคำ รองคณบดี ส่งมอบบรรจุภัณฑ์สินค้ายาหม่องไพล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มศูนย์สมุนไพรบำบัด

Read More

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพรายวิชา TR2303 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,TR3207 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ, อาจารย์อุทุมพร การเก็บ และ อาจารย์นฤมล มิลโควสกี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพรายวิชา TR2303 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,TR3207 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษา รายวิชาธุรกิจการบิน

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนักศึกษา รายวิชาธุรกิจการบิน หัวข้อ การทำธุรกิจจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน แก่นักศึกษา เพื่อรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ วิทยากร โดย  :  คุณนงลักษณ์ พุทธาศรี ณ ห้อง 10025 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายวิชา TR3301 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายวิชา TR3301 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Read More

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพรายวิชาการจัดการรายได้ สำหรับธุรกิจ โรงแรม

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย อ.มนสิชา ซาวคำ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพรายวิชาการจัดการรายได้ สำหรับธุรกิจ โรงแรม วิทยากรโดย : คุณชยพจน์ ลือนันต์

Read More

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ

Read More

“ท่องเที่ยว มร.ชร. ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) จังหวัดเชียงราย”

“ท่องเที่ยว มร.ชร. ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) จังหวัดเชียงราย” ใน วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอ็มบูติค อำเภอเมืองเชียงราย

Read More

รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ เรียนจันทร์ – ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561

Read More

SCHOOL OF TOURISM - HOME OF PROFESSIONAL

OUR TEAM - SOT

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อว่า “โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิชาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปีการศึกษาล่าสุดกว่า 1,000 คน มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจำนวน 19 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 580 คน

S= Smart & Service Mind

เฉลี่ยว ฉลาด รู้ลึก รู้จริง กระตือรือล้นให้บริการด้วยใจ ใส่ใจ เสียสละ ทุ่มเท เคารพและให้เกียรติผู้อื่น

O= Outstanding

การปฏิบัติงานโดดเด่นอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สู้ไม่ถอย ไม่ลดละความพยายามและทำงานเป็นทีม

T= Trustworthy

เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ซื้อสัตย์ จริงใจ รักษาคำพูด ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชาการท่องเที่ยว

เพลงประจำสำนักวิชาฯ – บ้านสีฟ้าคราม

รายการสายตรวจภาษา- ตอน มัคคุเทศก์