รายชื่อสอบจบโรงแรมรอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 📝

ด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา ✅ (ครั้งที่ 2)

👍สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

📌ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

Download ประกาศ