สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาครายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กรณีขาดสอบ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาครายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กรณีขาดสอบ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้ง