การประชุมระดมความคิด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2566 – 2570) โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.65   สำนักวิชาการท่อ Read More …