ประกาศ ผล(รอบ2)การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 

ประกาศ ผลการสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 📝

ด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา ✅ ครั้งที่ 2

👍สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

📌ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563