📣ประกาศ จากกองคลัง จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
📌1. เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2565
– ให้นักศึกษาเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์และเคาน์เตอร์ธนาคาร
1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
4) ธนาคารออมสิน
5) เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-1 1) ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยนักศึกษาสามารถโหลดแบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินได้ที่
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
– ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดการชำระให้ชำระได้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
อาคารบริหารงานกลาง พร้อมค่าปรับ วันละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
– ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
—————————————-
📌2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565
– กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
– ติดต่อชำระเงินได้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มร.ชร.
– ระหว่าง วันที่ 6 – 20 มีนาคม 2566
– ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
– ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
– ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดการชำระนักศึกษาต้องชำระพร้อมค่าปรับ วันละ 10 บาท สูงสุด ไม่เกิน 400 บาท

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก