กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษา รายวิชาธุรกิจการบิน

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนักศึกษา รายวิชาธุรกิจการบิน หัวข้อ การทำธุรกิจจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน แก่นักศึกษา เพื่อรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ วิทยากร โดย  :  คุณนงลักษณ์ พุทธาศรี ณ ห้อง 10025 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย