ค่านิยมร่วม :   SOT Spirit

S= Smart & Service Mind     เฉลี่ยว ฉลาด รู้ลึก รู้จริง กระตือรือล้นให้บริการด้วยใจ ใส่ใจ เสียสละ ทุ่มเท เคารพและให้เกียรติผู้อื่น

O= Outstanding                 การปฏิบัติงานโดดเด่นอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สู้ไม่ถอย ไม่ลดละความพยายามและทำงานเป็นทีม

T= Trustworthy                  เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ซื้อสัตย์ จริงใจ รักษาคำพูด ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม

 

วัฒนธรรมขององค์กร :

สร้างคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

 

เป้าหมายหลัก 4 ด้าน (ภายใต้แผนพัฒนาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564)

1. บัณฑิตสำนักวิชาการท่องเที่ยว เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2. เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการที่สามารถนำไป

ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่นและภูมิภาค

3. เป็นองค์กรเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

4. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

2. การยกระดับประสิทธิภาพการการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร

3. การวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวสำหรับท้องถิ่นและภูมิภาค

4. การส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน

5. การบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและภูมิภาค

6. การพัฒนาสำนักวิชาการท่องเที่ยวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีธรรมาภิบาล   บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข