อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย

 

1. ชื่อ-สกุล

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย (Chadapat Sukkai)
E-mail: chadapa_sk@hotmail.com / chadapa.suk@crru.ac.th

2. การศึกษา

2.1 ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. สาขาวิชา การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2557
2.2 ระดับปริญญาโท : ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2548
2.3 ระดับปริญญาตรี : ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงราย พ.ศ 2541
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานเขียน แต่ง และ เรียบเรียงหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอน

ชฏาภา สุขกาย. (2556). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการจัดการการท่องเที่ยว. สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อยู่ระหว่างจัดทำรูปเล่ม)
ชฏาภา สุขกาย. (2554). ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย. สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3.2 งานวิจัย บทความทางวิชาการ

– Boonpat, S., Sukkai, C., and Boonpat, O. (2013). The development and transformation of tourism: the challenge of preserving the historic identity of Chiang Saen. A paper presented at the 2nd International Conference on Sustainable Tourism in Urban Environments on May 8-10, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
– ชฎาภา สุขกาย. (2555). การท่องเที่ยวชุมชนฯ. สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
– ชฎาภา สุขกาย. (2554). การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ฯ. สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4. สาขาที่ถนัดและสนใจ

อาจารย์ชฎาพัศฐ์ สนใจงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และการพัฒนามูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม