สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2563

♦ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2563

♦ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2555

♦ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2555

สาขาวิชาการโรงแรม

♦ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2562

♦ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2562

♦ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2558

♦ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2558