(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

23 มีนาคม 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ให้บัณฑิตมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้จริงได้มาตรฐานฝีมือแรงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ให้ได้มาตรฐานแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการนั้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

« ของ 2 »