ปรัชญา : มุ่งมั่นในคุณภาพ คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค