ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 📝

————————————————————————————-

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 

——————————————————————————-

ให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ภาคทฤษฎี เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องปทท.1

ภาคปฏิบัติ เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องปทท.2-5 , 8

(ตามรายชื่อหน้าห้องสอบ)

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

📌 ดาวน์โหลดประกาศ

Exit Exam 1/65 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว