ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 📝

ด้านการท่องเที่ยว ก่อนจบการศึกษา ✅ (ครั้งที่ 1)

👍สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

📌ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

📌 ดาวน์โหลดประกาศ

 

ETMT 2/64 ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว