Download เอกสาร / แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

♦ แผนผังขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาเพื่อออกฝึกฯ รายละเอียด

♦ แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ ตัวอย่าง ประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

♦ ตัวอย่าง ประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการโรงแรม

 

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โปรแกรมวิชาการโรงแรม

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2562

(ฝึกงานขั้นสูง – สำหรับนักศึกษาเทียบโอน และนักศึกษาตกค้าง)

 

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2562

(สำหรับนักศึกษาฝึกการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ – WIL)

 

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2562 + ภาคเรียนที่ 1/2563

(สำหรับนักศึกษาฝึกการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ WIL + ฝึกงานขั้นสูง)

 

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563

(สำหรับนักศึกษาฝึกฝึกงานขั้นต้น)

 

 

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2562

(ฝึกงานขั้นสูง – สำหรับนักศึกษาเทียบโอน และนักศึกษาตกค้าง)

แหล่งรวมข้อมูลสถานประกอบการสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

ข้อมูลสถานประกอบการด้านการโรงแรม

โครงการ : การเรียนการสอนนอกสถานศึกษาระหว่างการฝึกงาน
ของนักศึกษาในโรงแรมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

ข้อมูลการตอบรับ – สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม