Download เอกสาร / แบบฟอร์มต่างๆ

เอกสาร Download 

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาเพื่อออกฝึกฯ รายละเอียด

แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวอย่าง ประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ตัวอย่าง ประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิชาการบริหารโรงแรม

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561

แหล่งรวมข้อมูลสถานประกอบการสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

ข้อมูลสถานประกอบการด้านการโรงแรม

โครงการ : การเรียนการสอนนอกสถานศึกษาระหว่างการฝึกงาน
ของนักศึกษาในโรงแรมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

ข้อมูลการตอบรับ – สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

ข้อมูลการตอบรับ – สถานที่ฝึกการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (WIL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 1 (อ.นำขวัญ วงค์ประทุม)

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 2 (อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย)

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม