Download เอกสาร / แบบฟอร์มต่างๆ

เอกสาร Download 

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาเพื่อออกฝึกฯ รายละเอียด

แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวอย่าง ประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ตัวอย่าง ประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิชาการบริหารโรงแรม

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2560

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560

แหล่งรวมข้อมูลสถานประกอบการสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

ข้อมูลสถานประกอบการด้านการโรงแรม

โครงการ : การเรียนการสอนนอกสถานศึกษาระหว่างการฝึกงาน
ของนักศึกษาในโรงแรมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม