ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 📝

ด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา ✅ (ครั้งที่ 2)

👍สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

📌ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

📌 ดาวน์โหลดประกาศ

 

EHMT 2/64 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ ด้านการโรงแรม