49 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29 กันยายน 2564
ครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“ 49 ปี แห่งการเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”