ประกาศรายชื่อสอบจบโรงแรม (ครั้งที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 📝

ด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา ✅ (ครั้งที่ 3)

👍สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

📌ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

Download ประกาศ