ประกาศรายชื่อสอบจบท่องเที่ยว (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 📝

ด้านการท่องเที่ยว ก่อนจบการศึกษา ✅ (ครั้งที่ 2)

👍สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

📌ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Download ประกาศ