111111สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | School of Tourism, Chiang Rai Rajabhat University
ข่าวสาร – ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read More

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว นำโดย ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงและร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Read More

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ แจ้งนักศึกษาทุกสาขา ทุกชั้นปี กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

Read More

กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

Read More

กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศการผลิตบัณฑิตในศาสตร์เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล (ด้านการท่องเที่ยว)

ในวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดยคณาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศการผลิตบัณฑิตในศาสตร์เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล (ด้านการท่องเที่ยว)
แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาพัฒนาศักยภาพ โดยวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านการจัดการนำเที่ยว ณ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงราย

Read More

กิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2561

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมจัดบูธแสดงผลงานในกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ ประจำปี 2561

Read More

ร่วมจัดบูธขายอาหาร ในงาน WESTERN Cultural Festival

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย อ.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร ได้พานักศึกษาเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 ร่วมจัดบูธขายอาหาร ในงาน WESTERN Cultural Festival จัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More

อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษารายวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษารายวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิทยากรโดย : อาจารย์สมหวัง อินทร์ไชย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บรรยายเรื่อง แนวคิดวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Read More

SCHOOL OF TOURISM - HOME OF PROFESSIONAL

OUR TEAM - SOT

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อว่า “โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิชาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปีการศึกษาล่าสุดกว่า 1,000 คน มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจำนวน 19 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 580 คน

S= Smart & Service Mind

เฉลี่ยว ฉลาด รู้ลึก รู้จริง กระตือรือล้นให้บริการด้วยใจ ใส่ใจ เสียสละ ทุ่มเท เคารพและให้เกียรติผู้อื่น

O= Outstanding

การปฏิบัติงานโดดเด่นอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สู้ไม่ถอย ไม่ลดละความพยายามและทำงานเป็นทีม

T= Trustworthy

เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ซื้อสัตย์ จริงใจ รักษาคำพูด ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร สำนักวิชาการท่องเที่ยว

เพลงประจำสำนักวิชาฯ – บ้านสีฟ้าคราม

รายการสายตรวจภาษา- ตอน มัคคุเทศก์