ประกาศรายชื่อสอบจบด้านการโรงแรม (ครั้งที่ 1) T-1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 📝

ด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา ✅ (ครั้งที่ 1)

👍สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 และสาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

📌ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Download ประกาศ