กิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2564

21 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย” เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าสำนักวิชาการท่องเที่ยว ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสำนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านวิชาชีพ

« ของ 2 »