กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

19-20 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ