กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ONLINE)

23 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ONLINE) เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพในทุกตัวบ่งชี้ของระดับหลักสูตรของทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการท่องเที่ยว และหลักสูตรการโรงแรม