โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม          

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)    ศศ.บ. (การโรงแรม)   หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
Bachelor of Arts (Hotel)      B.A. (Hotel)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

จุดเด่น

ฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในทวีปเอเชีย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– เจ้าของธุรกิจที่พักแรม
– บาริสต้า (Barista)
– พนักงานโรงแรม
– นักชิมไวน์ (Sommelier)
– พนักงานในธุรกิจเรือสำราญ
– พนักงานสายการบิน
– พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์)
– นักวางแผนและส่งเสริมการตลาดการโรงแรม
– เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการบริการ
– เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ในองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือเทศบาล