โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม          

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารโรงแรม)                  ศศ.บ. (การบริหารโรงแรม)   หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
Bachelor of Arts (Hotel Administration)      B.A. (Hotel Administration)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

จุดเด่น

ฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในทวีปเอเชีย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– ผู้จัดการโรงแรม
– ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Manager)
– ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
– พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
– พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
– เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge) ฯลฯ
– พนักงานบนเรือสำราญ