โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว       

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)       ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

Bachelor of Arts (Tourism)    B.A. (Tourism)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝน โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

 

ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียน เป็นมัคคุเทศก์อาชีพ (บัตรบรอนซ์เงิน)

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
– พนักงานโรงแรม
– มัคคุเทศก์นำเที่ยว(ไกด์) Tour Guide
– นักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
– หัวหน้าทัวร์ (Tour Leader)
– พนักงานสายการบิน
– นักวางแผนและการตลาดการท่องเที่ยว
– นักวิจัยด้านการท่องเที่ยว
– เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ในองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือเทศบาล