โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว       

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)       ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

Bachelor of Arts (Tourism Management)    B.A. (Tourism Management)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝน โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

 

ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียน เป็นมัคคุเทศก์อาชีพ (บัตรบรอนซ์เงิน)

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– มัคคุเทศก์
– ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
– ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
– พนักงานประสานงานทัวร์
– พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
– พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
– พนักงานวางแผนนำเที่ยว
– ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
– นักพัฒนาการท่องเที่ยว
– นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
– นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ