ประกาศ / กฎระเบียบ

ประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพสำนักวิชาการท่องเที่ยว

เรื่อง คุณสมบัตินักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยวที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยสำนักวิชาการท่องเที่ยว

เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาสังกัดโปรแกรมวิชาการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564