ประกาศ / กฎระเบียบ

♦ เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และ กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพสำนักวิชาการท่องเที่ยว

 

♦ เรื่อง คุณสมบัตินักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยวที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสำนักวิชาการท่องเที่ยว

 

♦ เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาสังกัดโปรแกรมวิชาการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว
ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564