หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว

ประกาศ – หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว

ประกาศ/ข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง การออกหลักฐานการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง เกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะด้านทักษะภาษาไทย CRRU – THAI LANGUAGE PROFICIENCY TEST (CRRU-THAI TEST) สำหรับชาวต่างประเทศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2563

สรุปนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

วันที่ 17 สิงหาคม 2563

แบบฟอร์มใบลา

แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ สำหรับอาจารย์

แบบฟอร์ม/ขั้นตอน/เอกสารการเบิกจ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

แบบฟอร์มขออนุญาตสอนชดเชย

แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ – พัสดุ

ตัวอย่างกำหนดการ – ใบลงทะเบียน – ภาพประกอบกิจกรรม

ระเบียบว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ.2548

ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนการเบิกจ่ายการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมปฏิบัติการ

หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนอบรมกรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร

แบบฟอร์มประวัติวิทยากร

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

การเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง

ปรับอัตราค่าอาหารและอาหารว่างในการประชุม (ปรับปรุง)

การเบิกจ่ายค่าที่พัก

การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง

การเช่าเหมารถและการเบิกจ่ายกรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน

Template มคอ 2 ปริญญาตรีและอนุปริญญา