เอกสาร Download พัสดุ/การเงิน

หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว

ประกาศ – หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว

เอกสาร Download งานวิชาการ

ประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563

Template มคอ 2 ปริญญาตรีและอนุปริญญา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ตัวอย่างหลักสูตรปริญญาตรี และ อนุปริญญา

ประกาศ เรื่อง การออกหลักฐานการศึกษา

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์วัดระดับสมรรถนะด้านภาษาไทย CRRU (CRRU-THAI TEST) สำหรับชาวต่างประเทศ

สรุปนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอน/เอกสารการเบิกจ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ตัวอย่างกำหนดการ – ใบลงทะเบียน – ภาพประกอบกิจกรรม

ระเบียบว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ.2548

ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนการเบิกจ่ายการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมปฏิบัติการ

หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนอบรมกรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร

แบบฟอร์มประวัติวิทยากร

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

การเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง

ปรับอัตราค่าอาหารและอาหารว่างในการประชุม (ปรับปรุง)

การเบิกจ่ายค่าที่พัก

การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง

การเช่าเหมารถและการเบิกจ่ายกรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน