เอกสาร Download พัสดุ/การเงิน

หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว

ประกาศ – หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว 

เอกสาร Download งานวิชาการ

ประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563

Template มคอ 2 ปริญญาตรีและอนุปริญญา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ตัวอย่างหลักสูตรปริญญาตรี และ อนุปริญญา

ประกาศ เรื่อง การออกหลักฐานการศึกษา 

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์วัดระดับสมรรถนะด้านภาษาไทย CRRU (CRRU-THAI TEST) สำหรับชาวต่างประเทศ

สรุปนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ขั้นตอน/เอกสารการเบิกจ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ตัวอย่างกำหนดการ – ใบลงทะเบียน – ภาพประกอบกิจกรรม 

ระเบียบว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ.2548 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมปฏิบัติการ 

หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนอบรมกรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

แบบฟอร์มประวัติวิทยากร 

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 

การเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง 

ปรับอัตราค่าอาหารและอาหารว่างในการประชุม (ปรับปรุง) 

การเบิกจ่ายค่าที่พัก 

การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 

การเช่าเหมารถและการเบิกจ่ายกรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน