เจ้าหน้าที่

บุคลากรสำนักงานคณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวญาณัท ศิริสาร

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวอัมรินทร์ จี้อาทิตย์

การเงิน บัญชี พัสดุ

นายสุเมธ อินทรรุจิกุล

กิจการนักศึกษา

นายณัฐกิจ มูลแจ่ม

ประกันคุณภาพ