เจ้าหน้าที่

นางสาวญาณัท ศิริสาร

หัวหน้าสำนักงาน

นายณัฐกิจ มูลแจ่ม

ประกันคุณภาพ

นายสุเมธ อินทรรุจิกุล

กิจการนักศึกษา

นางสาวอัมรินทร์ จี้อาทิตย์

การเงิน บัญชี พัสดุ