อาจารย์อุทุมพร การเก็บ

 

1. ชื่อ-สกุล

อาจารย์อุทุมพร การเก็บ (Uthumphorn Kankeb)
E-mail: uthumphorn.kankeb@gmail.com / uthumphorn.kan@crru.ac.th

2. การศึกษา

2.1 ระดับปริญญาเอก :
2.2 ระดับปริญญาโท : ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555
2.3 ระดับปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2550
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานเขียน แต่ง และ เรียบเรียงหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอน : –
3.2 งานวิจัย บทความทางวิชาการ : –

4. สาขาที่ถนัดและสนใจ

– Tourism Planning and Marketing Development, Conservation and Development of Tourist
– MICE Management