อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน

 

1. ชื่อ-สกุล

อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน (Raktibul Chantanupan)
E-mail: artisaninter@gmail.com / raktibul.cha@crru.ac.th
ตำแหน่ง – ความรับผิดชอบ : เลขานุการโปแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

2. การศึกษา

2.1ระดับปริญญาเอก : –
2.2 ระดับปริญญาโท : ศศ.ม. การท่องเที่ยวและการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ. 2556
2.3 ระดับปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2542
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :
2.4.1 ประกาศนียบัตรหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานเขียน แต่ง และ เรียบเรียงหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอน : –
3.2 งานวิจัย บทความทางวิชาการ : 

3.2.1 ชฎาพัศฐ์ สุขกาย, รักติบูล จันทนุปาน, อรวรรณ บุญพัฒน์, ขวัญฤทัย ครองยุติ, รชตะ ไชยเมือง, นฤมล สุมาร. (2560). รูปแบบการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3.2.2 Witchayakawin, P., and Chantanupan, R. (2018). The Perception of Locals and Visitors for Development on Internal Transports of Sukhothai Historical Park. A paper proceeding at ASEAN TOURISM RESERCH ASSOCIATION CONFERENCE 2018 On 28-29 January 2018, Prince of Songkla University, Phuket Thailand.

3.2.3 Witchayakawin, P., and Chantanupan, R. (2018). The Perception of Locals and Visitors for Development on Internal Transports of Sukhothai Historical Park. Journal of Tourism and Hospitality Management. Vol.6 (2), 39-46. Http://www.davidpublisher.org/Home/Journak/JTHM

3.2.4 Chantanupan, R., and Chaimuang, R. (2018). Perception creation and Readiness preparation for villages toward The Community Based Tourism (CBT). A paper proceeding at The 11th International Conference of HUSOC Network on 25-26 July 2018, Chiang mai University, Chiang mai Thailand.

3.2.5 มนสิชา ซาวคำ, สิริพรรณ ชุ่มอินทจักร, รักติบูล จันทนุปาน, สุรัชนี ยลธศาสตร์, นคเรศ อุดชะยา และภูวนารถ ศรีทอง. (2561). ต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหนองอ้อ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4. สาขาที่ถนัดและสนใจ

– สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นต์
– การขนส่งสินค้าทางอากาศ