อาจารย์รชตะ ไชยเมือง

 

1. ชื่อ-สกุล

อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง (Rachata Chaimuang)
E-mail: rachata.cha@crru.ac.th
ตำแหน่ง-ความรับผิดชอบ : ประธานสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

2. การศึกษา

2.1 ระดับปริญญาเอก : กำลังศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.2 ระดับปริญญาโท : ศศ.ม. พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2556
2.3 ระดับปริญญาตรี : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2552
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานเขียน แต่ง และ เรียบเรียงหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอน : 

– รชตะ ไชยเมือง (2561) เอกสารประกอบการสอนวิชา กลยุทธ์การท่องเที่ยว สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– รชตะ ไชยเมือง (2561) เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– รชตะ ไชยเมือง (2560) เอกสารประกอบการสอนวิชา การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– รชตะ ไชยเมือง (2560) เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– รชตะ ไชยเมือง (2560) เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3.2 งานวิจัย บทความทางวิชาการ : 

– รชตะ ไชยเมือง (2561) บทความวิชาการ “การสร้างการรับรู้และการเตรียมความพร้อมการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน” (ผู้ร่วมเขียนบทความ)

(Perception creation and Readiness preparation for villages toward The Community Based Tourism (CBT)

-รชตะ ไชยเมือง (2560) รูปแบบการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีท้องถิ่น (A Tourism Network Management Model of Baan Huaykhom Community, Maeyao Sub-district, Muang District, Chiang Rai Province: Local Party Participation)

บทความทางวิชาการ:

 

4. สาขาที่ถนัดและสนใจ

– การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
– การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
– กลยุทธ์การท่องเที่ยว