อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร

 

1. ชื่อ-สกุล

อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร (Paripan Keawnet)
E-mail: paripan_k@hotmail.com / paripan.kae@crru.ac.th
ตำแหน่ง-ความรับผิดชอบ : ประธานโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

2. การศึกษา

2.1 ระดับปริญญาเอก : กำลังศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ แบบบูรณาการ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
2.2 ระดับปริญญาโท : ศศ.ม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2545
2.3 ระดับปริญญาตรี : บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2539
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :
2.4.1 Tourism Authority of Thailand and Payap University ,Certify the Basic Guide Course /1996

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานเขียน แต่ง และ เรียบเรียงหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอน : –
3.2 งานวิจัย บทความทางวิชาการ : –

 

4. สาขาที่ถนัดและสนใจ

– การตลาดอุตสาหกรรมการบริการ Marketing of Hospitality and Tourism
– จิตวิทยา การบริการ
– การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม