อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ

 

1. ชื่อ-สกุล

อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ (Pratumporn Kaewkham)
E-mail: aoy189@gmail.com / patumpron.kae.crru.ac.th

2. การศึกษา

2.1 ระดับปริญญาเอก : กำลังศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.2 ระดับปริญญาโท : ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2548
2.3 ระดับปริญญาตรี : ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงราย พ.ศ 2539
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานเขียน แต่ง และ เรียบเรียงหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอ
1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารการควบคุมต้นทุนอาหาร และ เครื่องดื่ม
3) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเดินป่าและการท่องเที่ยวผจญภัย

3.2 งานวิจัย บทความทางวิชาการ
– การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : แม่สาย – เชียงตุง. 2555
– การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวบนเส้นทาง R3a.2552
– ไมซ์ : ทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย.2551
– การสำรวจเส้นทางเดินป่าในเขตจังหวัดเชียงราย. 2550.
– โครงการศึกษาหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในการสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย. 2550
– การพัฒนามาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตแม่สาย – เชียงตุง. 2549.
– พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. 2549.
– การพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนทางสังคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย. 2548.
– ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีต่อการเรียนการสอน. 2547.

4. สาขาที่ถนัดและสนใจ

อาจารย์ปทุมพร สนใจงานวิจัยด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานมัคคุเทศก์ การนำเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม