อาจารย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล

 

1. ชื่อ-สกุล

อาจารย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล (Bhawornpoj Hiranyarasmeekul)
E-mail: bhawornpoj_412@hotmail.com / bhawornpoj.hir@crru.ac.th

2. การศึกษา

2.1 ระดับปริญญาเอก :
2.2 ระดับปริญญาโท : ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2553
2.3 ระดับปริญญาตรี : ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2550
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :
2.4.1 ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) กรมการท่องเที่ยว
2.4.2 Certificate of Basic Level Course in Housekeeping, Hotel and Tourism Training Institute, Tourism Authority of Thailand, June 1988

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานเขียน แต่ง และ เรียบเรียงหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอน
– ตำราและเอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม (Hotel Planning and Development) อยู่ระหว่างดำเนินการเรียบเรียง

3.2 งานวิจัย บทความทางวิชาการ :

 

4. สาขาที่ถนัดและสนใจ

อาจารย์บวรพจน์สนใจงานวิจัยด้านการพัฒนามาตรฐานการบริการการปฏิบัติงานของแผนกแม่บ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีขอบข่ายความรับผิดชอบ ดูแลห้องพัก พื้นที่สาธาราณะ ห้องอาหาร และสำนักงานของผู้บริหาร รวมถึงมาตรฐานคุณภาพการบริการในธุรกิจที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และเรือสำราญ ตลอดจนภาพรวมของการปฏิบัติงาน ทุกแผนกธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท