อาจารย์นำขวัญ วงค์ประทุม

 

1. ชื่อ-สกุล

อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม (Numkwan Wongpratum)
E-mail: wongpatum@gmail.com / numkwan.won@crru.ac.th

2. การศึกษา

2.1 ระดับปริญญาเอก : –
2.2 ระดับปริญญาโท : ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547
2.3 ระดับปริญญาตรี : ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยครูเชียงราย พ.ศ. 2536
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานเขียน แต่ง และ เรียบเรียงหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอน

– นำขวัญ วงศ์ประทุม (2555) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3.2 งานวิจัย บทความทางวิชาการ
– นำขวัญ วงศ์ประทุม. (2555). พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
– นำขวัญ วงศ์ประทุม. (2555). การสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยว มรช.)
– นำขวัญ วงศ์ประทุม. (2555). การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนา ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(สน.วิชาการท่องเที่ยว มรช.)
– นำขวัญ วงศ์ประทุม. (2554). การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– นำขวัญ วงศ์ประทุม. (2553-2554). การวิจับขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านถ้ำปลา จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับนุนการวิจัย (สกว.)

4. สาขาที่ถนัดและสนใจ

อาจารย์นำขวัญ สนใจงานวิจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และการจัดการท่องเที่ยวชุมชน