อาจารย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช

 

1. ชื่อ-สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช (Duangsiri Poomvichchuvech)
E-mail: siri_gor@hotmail.com / duangsiri.poo@crru.ac.th

2. การศึกษา

2.1 ระดับปริญญาเอก:
2.2 ระดับปริญญาโท : ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2548
2.3 ระดับปริญญาตรี : ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานเขียน แต่ง และ เรียบเรียงหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอน
– Duangsiri Poomvichchuvech. (2013). Professional Tourism and Hospitality Ethics. Chiangrai Rajabhat University (อยู่ระหว่างการจัดทำ)
– ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช. (2555). จิตวิทยาการบริการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3.2 งานวิจัย บทความทางวิชาการ : –

4. สาขาที่ถนัดและสนใจ

อาจารย์ดวงศิริ สนใจงานวิจัยด้านการจัดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การตลาด และ การส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว คุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ