อาจารย์ณฐมน สังวาลย์

 

1. ชื่อ-สกุล

อาจารย์ณฐมน สังวาลย์ (Nathamon Sangwan)
E-mail: nathamon.boonpan@gmail.com / nathamon.boo@crru.ac.th
ตำแหน่ง – ความรับผิดชอบ : เลขานุการโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

2. การศึกษา

2.1 ระดับปริญญาเอก :
2.2 ระดับปริญญาโท : ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556
2.3 ระดับปริญญาตรี : บธ.บ. การท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2554
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :
2.4.1 ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานเขียน แต่ง และ เรียบเรียงหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอน : –
3.2 งานวิจัย บทความทางวิชาการ : –

4. สาขาที่ถนัดและสนใจ

– ธุรกิจโรงแรม มัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อุตสากรรมการท่องเที่ยว และศิลปการแสดงกับการท่องเที่ยว
– การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
– Marketing in Tourism