หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ : 053-776000 ต่อ 1141 , 1142

โทรศัพท์ /โทรสาร : 053-776088

สำนักงานคณบดี 053-776088 ต่อ 100
คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว 053-776088 ต่อ 200
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ 053-776088 ต่อ 103
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 053-776088 ต่อ 104
โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม 053-776088 ต่อ 201
โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 053-776088 ต่อ 204
โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 053-776088 ต่อ 202