สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายวชิรวิทย์ สินธุสัย
ตำแหน่ง ประธานสโมสรนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชนินทร์ บุตรแก้ว
ตำแหน่ง รองประธานสโมสรนักศึกษา

นางสาวจตุพร ประทุมมา
ตำแหน่ง เลขานุการ

นางสาวสร้อยทิพย์ ศรียาหล้า
ตำแหน่ง เหรัญญิก

นางสาวขวัญฤทัย ไชยมงคล
ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวพรนภา ทิพพะมัง
ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวเจนจิรา นวลจา
ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวปณิดา แสนใจนา
ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวกนวรรณ กางทอง
ตำแหน่ง ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวจริยา แซ่จ๋าว
ตำแหน่ง ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายทวีศักดิ์ เหลาประเสริฐ
ตำแหน่ง ฝ่ายกีฬาและสุขภาพ

นายชุติพนธ์ สุริยา
ตำแหน่ง ฝ่ายกีฬาและสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปฏิพล เทียรพันธ์
ตำแหน่ง ฝ่ายกีฬาและสุขภาพ

นางสาวพิมชนก วิชา
ตำแหน่ง ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม

นางสาวณัฐชา อุตกันทา
ตำแหน่ง ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม

นายจักรพงศ์ พรหมมา
ตำแหน่ง ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม

นางสาวสุภารัตน์ คุณะคำฮอม
ตำแหน่ง ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม

นางสาวกัญญรัตน์ ชุ่มมงคล
ตำแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวชมพูนุช แก้วโก๋
ตำแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์