สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประจำปีการศึกษา 2564

นายณัฐกร ภิระบรรณ์
ตำแหน่ง ประธานสโมสรนักศึกษา

นายณเร คุณารูป
ตำแหน่ง รองประธานสโมสรนักศึกษา

นายธนกร แก้ววุฒิ
ตำแหน่ง รองประธานสโมสรนักศึกษา

นางสาวเชษฐ์ธิดา ใสสะอาด
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาววริศรา จตุนาม
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวอารีย์ มาเยอะ
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวญาสุมินทร์ ธรรมศิริ
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวอาทิตยา สิทธิภา
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวกานต์ธีรา คิดดี
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวซารา มัตติโอลิ
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาววนิสา สร้อยสวิง
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวปิยฉัตร มุ้งทอง
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวสิรินทิพย์ สมศรี
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นายพงษ์ศุธร กลิ่นหอม
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวสุดารัตน์ ชีวาวัฒนะ
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวภัทรพรรณ อินธิมา
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นายประพันธ์ นามแสง
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นายชัยนเรศ มีสุข
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นายธนกฤษ คาดสันเทียะ
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาว รวิพร เตียนต๊ะนันท์
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวศรุตยา พาไธสง
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาว ชุติภรณ์ อำพันธ์
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวนภัสวรรณ บุญสูง
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาว ภูริชญา วิวิธพรมงคล
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาวธนภรณ์ อุตมา
ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นางสาว รักชนก ข่ายสุวรรณ์
ตำแหน่ง คณะกรรมการ