สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประจำปีการศึกษา 2562

นายวันเฉลิม เหล็กแปง
ตำแหน่ง ประธานสโมสรนักศึกษา

นายวราเมธ หมื่นติ๊บ
ตำแหน่ง รองประธานสโมสรนักศึกษา

นางสาวชวนฝัน แซ่หล้า
ตำแหน่ง รองประธานสโมสรนักศึกษา

นางสาวปราณปริยา เมืองมูล
ตำแหน่ง เลขานุการ

นางสาวจารุกัญญ์ จันทร์เต๊บ
ตำแหน่ง เหรัญญิก

นายศุภากร นันคำ
ตำแหน่ง เหรัญญิก

นางสาวหัสยา สิ่งของ
ตำแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายทิตาวีร์ ชมสวน
ตำแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวประภัสสร สมบุญ
ตำแหน่ง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นางสาวเสาร์วลักษณ์ ดูเจะ
ตำแหน่ง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นายนภัทรกร ตินาอุด
ตำแหน่ง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

Mr.Polepenh Porn
ตำแหน่ง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นางสาวศุภามาส อินต๊ะมูล
ตำแหน่ง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นางสาวชญานิศ สุวรรณทา
ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวธิดาพร สิทธิเจริญ
ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ

นายจิระพง จงไพบูลย์กิจ
ตำแหน่ง ฝ่ายอาคาร สถานที่

นายบารมี พิชัยยา
ตำแหน่ง ฝ่ายอาคาร สถานที่

นางสาวนิธิตา วิรันดร์
ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม

นายอิทธิพล จี่เรือน
ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม

นายจารุกิตต์ รักพ่อ
ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม

นางสาวกรรณิการ์ เชียงแรง
ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม

นายสุทธิชัย จินดาดุจสายชล
ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม

นายอนุสรณ์ เหมวงศ์ศักดิ์
ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม

นางสาวธัญวรัตน์ หวังประโยชน์
ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม

นายกฤษณะ สลีสองสม
ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม