ประกาศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ เรื่อง คุณสมบัตินักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

แบบฟอร์มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาเพื่อออกฝึกฯ

แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)

   สำหรับนักศึกษา (ดาวน์โหลด)

♦ แบบฟอร์มการรับทราบสถานการณ์โควิด สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง (ดาวน์โหลด)

ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำนักวิชาการท่องเที่ยว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (การฝึกการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ WIL)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

ข้อมูลสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

♦ สาขาวิชาการโรงแรม