สำหรับนักศึกษา

ประกาศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และ กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพสำนักวิชาการท่องเที่ยว

♦ เรื่อง คุณสมบัตินักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยวที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสำนักวิชาการท่องเที่ยว

♦ เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาสังกัดโปรแกรมวิชาการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว
ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ แผนผังขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาเพื่อออกฝึกฯ รายละเอียด

♦ แบบฟอร์มการรับทราบมาตรการในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างการแพร่ระบาดโรค Covid-19

♦ แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

♦ แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการโรงแรม

ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำนักวิชาการท่องเที่ยว

♦ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (การฝึกการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ WIL)

♦ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

ข้อมูลสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

♦ สาขาวิชาการโรงแรม