สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอแจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กรณีขาดสอบ)

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาครายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กรณีขาดสอบ)