วารสารการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2560

 

วารสารการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2559

 

วารสารการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

 

วารสารการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน  2558