วันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2561

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม วันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2561 โดยในวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ‘พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย’ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของไทยพระองค์หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงมีความสำคัญต่อคนไทยและชาติไทย พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านได้รับการยกย่องเทิดทูนทั้งในเวลาที่ยังทรงพระชนม์อยู่ และในเวลาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว โดยจัดว่าผลงานที่ได้ทรงสร้างขึ้นไว้นั้นนับว่าเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยและอนุชนคนไทยอย่างใหญ่หลวง จนกระทั่งได้รับการยกย่องพระเกียรติยศว่า พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย โดยการจัดกิจกรรมไหว้ครูมัคคุเทศก์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
– เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย และสำนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา