วัฒนธรรมขององค์กร : สร้างคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์