ร่วมจัดบูธขายอาหาร ในงาน WESTERN Cultural Festival

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย อ.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร ได้พานักศึกษาเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 ร่วมจัดบูธขายอาหาร ในงาน WESTERN Cultural Festival จัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย