รับสมัคร “ทุนการศึกษา” น.ศ. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

🔰 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับ “ทุนการศึกษา” สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 500 ทุน
🔻ผู้มีสิทธิ์สมัคร ในภาคเรียน 1/2564
👉ไม่เป็นนักศึกษาทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
👉ไม่เป็นนักศึกษาทุนขององค์กรภายนอก
โดยนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสมัครได้และเตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพ Jpeg หรือ Png หลักฐานดังนี้…
1.รูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 รูป สามารถใช้รูปที่อยู่ในระบบ orasis หรือรูปถ่ายใหม่ขนาด 1-2 นิ้ว
2.รูปถ่ายบ้านระยะใกล้ 1 รูป
3.รูปถ่ายบ้านระยะไกลเห็นบ้านทั้งหลัง 1 รูป
4.รูปถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา 1 รูป ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงไทย หรือธนาคารอื่น ๆ
5.รูปถ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ปกครอง 1 รูป (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องเขียนเรียงความบอกเล่าผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ Covid
*หากเอกสารไม่ครบ หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือก
**ขอแนะนำให้สมัครผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์พกพา ไม่แนะนำให้สมัครโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
***ขอแนะนำให้อัพโหลดเอกสารรูปภาพทั้งหมดก่อนแล้วค่อยกดบันทึกข้อมูลสมัครครั้งเดียว
📌สมัครออนไลน์วันที่ 13-20 สิงหาคม 2564
ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://snk.crru.ac.th/snkpro…/scholarship_crru/users/login
✨ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสื่อออนไลน์ต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา สอบถามเพิ่มเติม พี่อ้อย สุมิตรา โทร.053-776019 ต่อ 15