ระดับหลักสูตร

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ