ระดับหลักสูตร

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2562

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ